CONDITIEMETING GEBOUWEN

Conditiemeting Gebouwen

Onderhoudskosten vormen een belangrijk onderdeel bij de exploitatie van onroerend goed. Het is een relevant vraagstuk voor direct betrokken partijen variërend van (potentiële) eigenaren, huurders, vastgoed beheerders tot aan exploitanten. Door de toegenomen complexiteit van gebouwen, technische installaties en wettelijke verplichtingen, wordt het echter steeds moeilijker de benodogde financiële middelen die nodig zijn voor onderhoudsdoeleinden vast te stellen. Daarnaast spelen financiële afwegingen voor vervangings- en moderniseringseisen een rol. Hoe wordt voorkomen dat de kwaliteit van een gebouw achteruitgaat? Welke garanties zijn er omtrent de bedrijfszekerheid van de installaties? En welke kosten zijn hiervoor aanvaardbaar? Het zijn stuk voor stuk concrete vragen die spelen in de praktijk waarbij het allereerst van wezenlijk belang is om op objectieve en structurele wijze inzicht te verkrijgen in de staat van onderhoud van een gebouw en de installaties die er deel van uitmaken. Om deze conditiebepaling objectief en onafhankelijk te kunnen uitvoeren is een genormeerde werkwijze opgesteld, die is vastgelegd in de norm NEN 2767. Aan de hand van deze norm ontstaat bij een onderhoudsinspectie een compleet overzicht van alle aspecten die bij het onderhoudsbeheer een rol spelen. Hiermee wordt het mogelijk gebouwen goed en efficiënt te beheren, de gebouw- en installatiekwaliteit te waarborgen, onderhoudsdoelstellingen te toetsen en financiële risico’s tot een minimum te beperken.